THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ

 

MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN

Theo Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005

của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ

TT Mẫu loại văn bản Tệp đính kèm
1 Mẫu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân download
2 Mẫu Quyết định (quy định trực tiếp) download
3 Mẫu Quyết định (ban hành quy chế, quy định) download
4 Mẫu Chỉ thị download
5 Mẫu Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp) download
6 Mẫu Quyết định (cá biệt) (ban hành hoặc phê duyệt một văn bản khác) download
7 Mẫu Công văn hành chính download
8 Mẫu Các hình thức văn bản hành chính khác như chỉ thị hành chính (cá biệt), thông báo, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, tờ trình v.v... download

 

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog