THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
49/KH-UBND 22/06/2015

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

48/KH-UBND 20/06/2015

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay

1651//UBND-VX 18/06/2015

Công văn số 1651//UBND-VX ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh

666/QĐ-UBND 15/06/2015

Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Tuyên Quang

166/QĐ-UBND 05/06/2015

Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh về Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

47/KH-UBND 03/06/2015

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

623/QĐ-UBND 03/06/2015

Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với cán bộ phụ trách và cộng tác viên thôn, bản, tổ nhân dân thuộc Điểm tư vấn cộng đồng về bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

46/KH-UBND 02/06/2015

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Tuyên Quang trong thời kỳ mới

08/2015/QĐ-UBND 29/05/2015

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh về Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015 để xác định cước vận tải đường bộ

110/DM 29/05/2015

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 110/DM từ ngày 25/5/2015 đến 29/5/2015

Tổng số: 3752 VB    Trang 1/376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog