THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
13/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

12/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20133-2020 và định hướng đến năm 2030

18/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

11/2013/NQ-HĐND 17/07/2013

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, công tác quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

10/2013/NQ-HĐND 17/07/2013

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các Sở, thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2013/NQ-HĐND 17/07/2013

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

08/2013/NQ-HĐND 17/07/2013

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

10/2013/NQ-HĐND 01/02/2013

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 01/02/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Chiêm Hóa

10/NQ-HĐND1 16/01/2013

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ (2011-2015) của huyện Lâm Bình

09/NQ-HĐND1 16/01/2013

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2013

Tổng số: 403 VB    Trang 2/41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog