DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 01+02Ngày xuất bản 12/01/2022


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
20/12/2021Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ

14/12/2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/12/2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/12/2021Nghị quyết số 06/2021/NQ - HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/12/2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ - HĐND ngày 15/12/2021 của HDND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm () phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025

20/12/2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2021Nghị quyết số 13/2021/QĐ - UBND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2021Nghị quyết số 15/2021/QĐ - UBND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

14/12/2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ - HĐND ngày 14/12/2021 của HDDND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.