DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 01Ngày xuất bản 22/01/2019


MỤC LỤC

Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
20/11/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND, ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/12/2018Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND, ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh, về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2018Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

20/12/2018Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

05/12/2018Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.