DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 02Ngày xuất bản 28/02/2019


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
06/12/2018Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/12/2018Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/12/2018Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

06/12/2018Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/12/2018Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 07/12/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
20/12/2018Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

20/12/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND, ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang

25/12/2018Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2018Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

HĐND HUYỆN SƠN DƯƠNG
19/12/2018Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.