DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 04+05Ngày xuất bản 06/02/2020


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
10/12/2019Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

10/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

10/12/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phísự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

10/12/2019Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chí cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
26/12/2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ phần trăm () để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

10/12/2019Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

19/12/2019Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2019Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về viêcj Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/12/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

31/12/2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.