DANH MỤC CÔNG BÁO

  • Tháng 3
  • Tháng 2
  • Tháng 1

Maximize

Công báo số: 15+16Ngày xuất bản 24/09/2018


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
03/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018, của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

03/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

04/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
30/08/2018Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021

30/08/2018Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

31/08/2018Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

04/09/2018Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.