CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TIN HỌC - CÔNG BÁO

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin; thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi hoạt động của Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên công báo, quản lý việc xuất bản và phát hành công báo, quản lý cấp phát, sử dụng đối với công báo cấp cho các cơ quan tổ chức trong tỉnh; phối hợp biên tập thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, quản lý về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2.2. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ; đôn đốc các sở, ban, ngành cung cấp các thông tin và thực hiện biên tập thông tin do các sở, ban, ngành chuyển đến.

2.3. Tham mưu cho lãnh đạo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đăng tải các nội dung theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; cập nhật, khai thác, sử dụng các dữ liệu phục vụ cho công tác điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.4. Quản lý hệ thống mạng nội bộ; bảo đảm kỹ thuật vận hành các chương trình ứng dụng tin học được cài đặt trên mạng tin học của Văn phòng; sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống các thiết bị công nghệ thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

2.5. Quản lý, vận hành trang thiết bị phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Trung ương với tỉnh và của tỉnh với các địa phương.

2.6. Xây dựng chương trình, kế hoạch xuất bản, phát hành Công báo tỉnh, Trang công báo điện tử theo quy định của pháp luật. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành

2.7. Tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra lần cuối văn bản quy phạm pháp luật trước khi đăng công báo; trực tiếp tổ chức, quản lý việc xuất bản, phát hành Công báo tỉnh; sắp xếp, quản lý, lưu giữ, theo dõi văn bản đăng công báo theo từng năm, đảm bảo khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm để đối chiếu khi cần thiết; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác công báo, tin học theo quy định.

2.8. Tổng hợp tin tức hàng ngày trên các báo, những tin tức sự kiện liên quan đến tỉnh Tuyên Quang để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.9. Tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG TIN HỌC - CÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Phòng Tin học và Công báo gồm có:

 Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các chuyên viên


Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.