Maximize

Công văn 3200/UBND-NC

Công văn số 3200/UBND-NC ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2018] [Hiệu lực: 17/10/2018]

Công văn 3195/UBND-KGVX

Công văn số 3195/UBND-KGVX ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2018] [Hiệu lực: 16/10/2018]

Quyết định 1168/QĐ-UBND

Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2018] [Hiệu lực: 15/10/2018]

Quyết định 279/QĐ-UBND

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2018] [Hiệu lực: 11/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 264/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 264/DM từ ngày 01/10/2018 đến ngày 10/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2018] [Hiệu lực: 10/10/2018]

Công văn 3121/UBND-NC

Công văn số 3121/UBND-NC ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2018] [Hiệu lực: 09/10/2018]

Thông báo 93/TB-UBND

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2018] [Hiệu lực: 09/10/2018]

Kế hoạch 92/KH-UBND

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2018] [Hiệu lực: 08/10/2018]

Quyết định 1143/QĐ-UBND

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2018] [Hiệu lực: 08/10/2018]

Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về Điều chỉnh Phương án hỗ trợ bê giống nuôi sinh sản nhằm phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Xiêng Khoảng, Lào

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/10/2018] [Hiệu lực: 05/10/2018]

Quyết định 1135/QĐ-UBND

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/10/2018] [Hiệu lực: 04/10/2018]

Công văn 2998/UBND-TNMT

Công văn số 2998/UBND-TNMT ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2018] [Hiệu lực: 01/10/2018]

Công văn 2990/UBND-NLN

Công văn số 2990/UBND-NLN ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh v/v Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2018] [Hiệu lực: 01/10/2018]

Công văn 2999/UBND-TNMT

Công văn số 2999/UBND-TNMT ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện văn bản số 8960/VPCP-CN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2018] [Hiệu lực: 01/10/2018]

Kế hoạch 89/KH-UBND

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2018] [Hiệu lực: 01/10/2018]

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2018] [Hiệu lực: 01/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 263/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 263/DM từ ngày 21/9/2018 đến ngày 30/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2018] [Hiệu lực: 30/09/2018]

Quyết định 258/QĐ-UBND

Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 22/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2018] [Hiệu lực: 22/09/2018]

Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 22/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2018] [Hiệu lực: 22/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 262/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 262/DM từ ngày 11/9/2018 đến ngày 20/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2018] [Hiệu lực: 20/09/2018]

Tổng số: 5068 VB    Trang 1/254

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.