THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 58/NQ - CP

Nghị quyết số 58/NQ - CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ phiêm họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2021] [Hiệu lực: 08/06/2021]

Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2020] [Hiệu lực: 05/03/2020]

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2016] [Hiệu lực: 26/05/2016]

Nghị định 34/2016/NĐ-CP

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2016] [Hiệu lực: 01/07/2016]

Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2015]

Nghị quyết 39/NQ-CP

Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2011 của Chính phủ phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2011]

Nghị quyết 07/NQ-CP

Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2011]

Thông tư 02/2011/TTLT-VPCP-BNV

Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2011]

Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2010]

Quyết định 1649/QĐ-TTg

Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 06/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/09/2010]

Nghị quyết 27/NQ-CP

Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 02/7/2010 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2010]

Quyết định 34/2010/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ điện, thuỷ lợi

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2010]

Quyết định 2153/QĐ-TTg

Quyết định số 2153/QĐ-TTg ngày 21/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh hồ Ba Bể thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn.

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2009]

Quyết định 1176/QĐ-TTg

Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 10/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004 - 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2009]

Quyết định 599/QĐ-TTg

Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2009]

Quyết định 1434/QĐ-TTg

Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 03/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/10/2008]

Nghị định 99/2008/NĐ-CP

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP ngày 03/9/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2008]

Quyết định 100/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2008]

Tổng số: 36 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.