THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 635/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 635/2009/NQ-HĐND ngày 07/01/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về Về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/01/2009]

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Minh Hương

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 14/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Bình Xa

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Yên Phú

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Nhân Mục

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Bằng Cốc

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Thành Long

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 23/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Đức Ninh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Bạch Xa

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Minh Dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Minh Khương

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Phù Lưu

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2007]

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007 của UBND huyện Hàm Yên về Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Hàm Yên.

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2007]

Tổng số: 22 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.