THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 4028/UBND-NC

Công văn số 4028/UBND-NC ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện chế độ họp của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Quyết định 216/QĐ-UBND

Công văn số 216/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Công văn 1681/UBND - ĐTXD

Công văn số 1681/UBND - ĐTXD ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2020] [Hiệu lực: 06/06/2020]

Công văn 2313/UBND-TC

Công văn số 2313/UBND-TC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2019] [Hiệu lực: 12/08/2019]

Thông tư 01/2017/TT-VPCP

Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 15/05/2017]

Thông tư 01/2015/TTLT-VPCP-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2015]

Thông tư 03/2011/TT-VPCP

Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25/4/2011 của Văn phòng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2011]

Công văn 7735/VPCP-HC

Công văn số 7735/VPCP-HC ngày 27/10/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Nghị định số 100/2010/NĐ-CP

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2010]

Thông tư 03/2006/TT-VPCP

Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2006]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.