THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Lâm Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 08/07/2022]

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2015]

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2015]

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2015]

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/6/2015 của UBND huyện Lâm Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2015]

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND huyện Lâm Bình về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2014]

Quyết định 260/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 260/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND huyện Lâm Bình ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2011]

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND huyện Lâm Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2011]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.