THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 35/QĐ-UBND

Nghị quyết số 35/QĐ-UBND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của UĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị quyết 32/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 01/9/2020 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2020]

Nghị quyết 27/NQ - HĐND

Nghị quyết số 27/NQ - HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 22/NQ - HĐND

Nghị quyết số 22/NQ - HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 30/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 28/NQ-HĐND

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Tổng số: 481 VB    Trang 1/25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.