Maximize

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 09/3/2018 của HĐND tỉnh, về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Quyết định 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của UBNd tỉnh về chủ trương thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017, của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 18/12/2017]

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017, của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 16/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh, xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Tổng số: 362 VB    Trang 1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.