THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 29/ND - HĐND

Nghị quyết số 29/ND - HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND huyện Chiêm Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/4/2016 của HĐND huyện Chiêm Hóa về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2016] [Hiệu lực: 18/04/2016]

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/5/2014 của HĐND huyện Chiêm Hóa về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2014]

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2013]

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2013]

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 01/02/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2013]

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 08/01/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2013]

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 08/01/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2013]

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND huyện Chiêm Hoá về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2012]

Quyết định 34/QĐ-HĐND

Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 07/02/2012 của Thường trực HĐND huyện Chiêm Hoá v/v đính chính Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 02/01/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hoá

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/02/2012]

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 04/01/2012 của HĐND huyện Chiêm Hoá về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/01/2012]

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 02/01/2012 của HĐND huyện Chiêm Hoá về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/01/2012]

Nghị quyết 01/2011/HĐND-CH

Nghị quyết số 01/2011/HĐND-CH ngày 08/01/2011 của HĐND huyện Chiêm Hoá về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2011]

Nghị quyết 02/2011/HĐND-CH

Nghị quyết số 02/2011/HĐND-CH ngày 08/01/2011 của HĐND huyện Chiêm Hoá về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2011]

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 17/7/2010 của HĐND huyện Chiêm Hóa về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2010]

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 của HĐND huyện Chiêm Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2010]

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 của HĐND huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán và phương án phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hoá năm 2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2010]

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 11/01/2010 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2010]

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND huyện Chiêm Hoá về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2009]

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND huyện Chiêm Hoá Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2009]

Tổng số: 30 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.