THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 18/07/2019]

Công văn 3369/UBND-KGVX

Công văn số 3369/UBND-KGVX, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu, đề xuất thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2018] [Hiệu lực: 31/10/2018]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 03/01/2018]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội dồng nhân dân thành phố Tuyên Quang , ngày 24/12/2016 Quy định mức hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2016] [Hiệu lực: 01/01/2017]

Nghị quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 16/5/2009 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2009]

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về chương trình giám sát của HĐNĐ thị xã năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2008]

Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngàn sách thị xã Tuyên Quang năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2008]

Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của HĐND thị xã Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2008]

Nghị quyết 76/NQ-HĐND

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 25/6/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về thông qua Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008.

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2008]

Nghị quyết 55/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Tuyên Quang đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị xã Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 57/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của xã Nông Tiến - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 58/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của xã Tràng Đà - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của xã Ỷ La - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 60/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của xã Hưng Thành - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Tân Quang - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Minh Xuân - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 63/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND ngày 14/8/2007 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Phan Thiết - thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2007]

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND ngày 28/6/2007 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách thị xã Tuyên Quang năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2007]

Tổng số: 39 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.