THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 119/UBND - THCB

Công văn số 119/UBND - THCB ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Công văn 65/UBND - KGVX

Công văn số 65/UBND - KGVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Công văn 46/UBND - KGVX

Công văn số 46/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Thông báo 102/TB - UBND

Thông báo số 102/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2020] [Hiệu lực: 01/01/2021]

Quyết định 95/TB-UBND

Thông báo số 95/TB-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp chuyên đề về lĩnh vực công nghệ thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 15/12/2020]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 402-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Công văn 2852/UBND -THCB

Công văn số 2852/UBND -THCB ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2821/UBND - KGVX

Công văn số 2821/UBND - KGVX ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2523/UBND - KGVX

Công văn số 2523/UBND - KGVX ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Công văn 2425/UBND - KGVX

Công văn số 2425/UBND - KGVX ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2595/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Công văn 2316/UBND - THCB

Công văn số 2316/UBND - THCB ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2123/UBND - THCB

Công văn số 2123/UBND - THCB ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP và Kế hoạch 402-KH/TU

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Công văn 1537/UBND - THCB

Công văn số 1537/UBND - THCB ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ các đối tượng khố khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/5/2020 ciat UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Quyết định 527/QĐ-UBND

Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Công văn 1276/UBND - THCB

Công văn số 1276/UBND - THCB ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Công văn 1138/UBND - THCB

Công văn số 1138/UBND - THCB ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14,01,2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Công văn 1136/UBND-THCB

Công văn số 1136/UBND-THCB ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 47.2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Tổng số: 133 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.