THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1537/UBND - THCB

Công văn số 1537/UBND - THCB ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ các đối tượng khố khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/5/2020 ciat UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Quyết định 527/QĐ-UBND

Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Công văn 1276/UBND - THCB

Công văn số 1276/UBND - THCB ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Công văn 1138/UBND - THCB

Công văn số 1138/UBND - THCB ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14,01,2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Công văn 1136/UBND-THCB

Công văn số 1136/UBND-THCB ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 47.2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2020] [Hiệu lực: 03/04/2020]

Công văn 808/UBND - THCB

Công văn số 808/UBND - THCB ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Kế hoạch 29/KH-UBND

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh. thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Công văn 605/UBND-THCB

Công văn số 605/UBND-THCB ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2020] [Hiệu lực: 09/03/2020]

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2019] [Hiệu lực: 01/01/2020]

Kế hoạch 118/KH-UBND

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2019] [Hiệu lực: 30/10/2019]

Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/08/2019] [Hiệu lực: 13/08/2019]

Kế hoạch 04/KH-BCĐ

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 09/7/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử về hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Quyết định 246/QĐ-UBND

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Công văn 1838/UBND-THCB

Công văn số 1838/UBND-THCB ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2019] [Hiệu lực: 02/07/2019]

Công văn 1838/UBND-THCB

Công văn số 1838/UBND-THCB ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2019] [Hiệu lực: 02/07/2019]

Công văn 86/VP-THCB

Công văn số 86/VP-THCB ngày 29/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2019] [Hiệu lực: 14/05/2019]

Tổng số: 119 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.