Maximize

Công văn 3345/UBND-TH

Công văn số 3345/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/11/2019] [Hiệu lực: 19/11/2019]

Quyết định 354/QĐ-UBND

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2019] [Hiệu lực: 08/10/2019]

Công văn 2731/UBND-TH

Công văn số 2731/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2019] [Hiệu lực: 23/09/2019]

Công văn 2612/UBND-TH

Công văn số 2612/UBND-TH ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh v/v đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2019] [Hiệu lực: 11/09/2019]

Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Công văn 2357/UBND -TH

Công văn số 2357/UBND -TH ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 18/07/2019]

Công văn 1954/UBND -TH

Công văn số 1954/UBND -TH ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Công văn 1407/UBND-TH

Công văn số 1407/UBND-TH ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2019] [Hiệu lực: 24/05/2019]

Kế hoạch 59/KH-UBND

Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2019] [Hiệu lực: 17/05/2019]

Công văn 1050/UBND-TH

Công văn số 1050/UBND-TH ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2019] [Hiệu lực: 22/04/2019]

Công văn 875/UBND- TH

Công văn số 875/UBND- TH, ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2019] [Hiệu lực: 05/04/2019]

Công văn 847/UBND-TH

Công văn số 847/UBND-TH ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/04/2019] [Hiệu lực: 04/04/2019]

Kế hoạch 33/KH-UBND

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2019] [Hiệu lực: 26/03/2019]

Công văn 395/UBND-TH

Công văn số 395/UBND-TH ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh v/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2019] [Hiệu lực: 22/02/2019]

Kế hoạch 16/KH - UBND

Kế hoạch số 16/KH - UBND, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/02/2019] [Hiệu lực: 15/02/2019]

Công văn 318/UBND-TH

Công văn số 318/UBND-TH, ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh, về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2019] [Hiệu lực: 14/02/2019]

Công văn 306/UBND-TH

Công văn số 306/UBND-TH, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2019] [Hiệu lực: 13/02/2019]

Công văn 122/UBND-TH

Công văn số 122/UBND-TH ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2019] [Hiệu lực: 15/01/2019]

Tổng số: 685 VB    Trang 1/35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.