Maximize

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

Công văn 4180/UBND-TH

Công văn số 4180/UBND-TH, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tổ chức Tết năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 110/KH - UBND

Kế hoạch số 110/KH - UBND, ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Kế hoạch 102/KH-UBND

Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Quyết định 1389/QĐ-UBND

Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 củ UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/11/2017] [Hiệu lực: 16/11/2017]

Quyết định 1218/QĐ-UBND

Quyết định số 1218/QĐ-UBND, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Công văn 3168 /UBND-TH

Công văn số 3168/UBND-TH ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2017] [Hiệu lực: 25/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 225/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 225/DM từ ngày 01/9/2017 đến ngày 10/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2017] [Hiệu lực: 10/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 224/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 224/DM từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Quyết định 287/QĐ-UBND

Quyết định số 287/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Quyết định 938/QĐ-UBND

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt văn kiện Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế và vệ sinh tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2017] [Hiệu lực: 18/08/2017]

Công văn 2192/UBND-KGVX

Công văn số 2192/UBND-KGVX, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2017] [Hiệu lực: 14/07/2017]

Công văn 1964/UBND-TH

Công văn 1964/UBND-TH, ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/06/2017] [Hiệu lực: 27/06/2017]

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Công văn 1779/UBND-TH

Công văn số 1779/UBND-TH, ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh, V/v thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2017] [Hiệu lực: 13/06/2017]

Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Tổng số: 636 VB    Trang 1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.