THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Chương trình 01/CTr - UBND

Chương trình số 01/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2022] [Hiệu lực: 08/01/2022]

Kế hoạch 02/KH - BCĐ

Kế hoạch số 02/KH - BCĐ ngày 06/3/2021 của Ban chỉ đạo PCTP, tệ nạn xã hội & xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/03/2021] [Hiệu lực: 06/03/2021]

Chương trình 01/CT-UBND

Chương trình số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2021] [Hiệu lực: 22/01/2021]

Quyết định 655/QĐ-UBND

Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2020] [Hiệu lực: 16/12/2020]

Công văn 3242/UBND - TH

Công văn số 3242/UBND - TH ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2020] [Hiệu lực: 17/10/2020]

Công văn 2568/UBND - KGVX

Công văn số 2568/UBND - KGVX ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2020] [Hiệu lực: 15/08/2020]

Quyết định 314/QĐ-UBND

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Quyết định 1009/QĐ-UBND

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2020] [Hiệu lực: 06/01/2020]

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Kế hoạch 122/KH-UBND

Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2018] [Hiệu lực: 31/12/2018]

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2017] [Hiệu lực: 28/09/2017]

Kế hoạch 83/KH-UBND

Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/10/2016]

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2016] [Hiệu lực: 10/08/2016]

Kế hoạch 48/KH-UBND

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2015]

Kế hoạch 47/KH-UBND

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/06/2015]

Công văn 461/UBND-NgV

Công văn số 461/UBND-NgV ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2015]

Kế hoạch 45/KH-UBND

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2014]

Quyết định 299/QĐ-UBND

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2014]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.