THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 01/QĐ- BCĐ

Quyết định số 01/QĐ- BCĐ ngày 22/7/2022 của BCĐ phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định tinh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 19/7/2022 của BCĐ thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Kế hoạch 130/KH -UBND

Kế hoạch số 130/KH -UBND ngày 6/7/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022- 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022]

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Quyết định 732/QĐ - UBND

Quyết định số 732/QĐ - UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 và điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2022] [Hiệu lực: 21/06/2022]

Kế hoạch 100/KH - UBND

Kế hoạch số 100/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định 01/QĐ - BCĐ ngày 26/3/2022 của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử về việc thành lập Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn Điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Công văn 331/UBND - THVX

Công văn số 331/UBND - THVX ngày 31/01/0222 về việc thực hiện Công điện số 774/CĐ-TTg ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2022] [Hiệu lực: 31/01/2022]

Kế hoạch 14/KH - UBND

Kế hoạch số 14/KH - UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Tổ chức Chương trình "Tết vì người nghèo", "Tết sum vầy" năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2022] [Hiệu lực: 19/01/2022]

Công văn 5103/UBND - THVX

Công văn số 5103/UBND - THVX ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh khắc phục tồn tại, hạn chế sau giám sát theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 7993/VPCP-QHĐP ngày 01/11/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2021] [Hiệu lực: 23/12/2021]

Công văn 5053/UBND - TH

Công văn số 5053/UBND - TH ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTG ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2021] [Hiệu lực: 20/12/2021]

Nghị quyết 04/2021/NQ - HĐND

Nghị quyết số 04/2021/NQ - HĐND ngày 14/12/2021 của HDDND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2021] [Hiệu lực: 01/01/2022]

Kế hoạch 179/KH - UBND

Kế hoạch số 179/KH - UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/10/2021] [Hiệu lực: 18/10/2021]

Quyết định 01/QĐ - HĐCC

Quyết định số 01/QĐ-HĐCC ngay 18/10/2021 của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/10/2021] [Hiệu lực: 18/10/2021]

Công văn 3738 /UBND-THVX

3738 /UBND-THVX ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/10/2021] [Hiệu lực: 04/10/2021]

Quyết định 605/QĐ - UBND

Quyết định số 605/QĐ - UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung tên đường, phố, công trình công cộng vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/10/2021] [Hiệu lực: 04/10/2021]

Tổng số: 96 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.