THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1456/QĐ-UBND

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Quyết định 1453/QĐ-UBND

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2020] [Hiệu lực: 13/10/2020]

Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 1376/QĐ-UBND

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 3034/UBND - KSTT

Công văn số 3034/UBND - KSTT ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc đề xuất các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2020] [Hiệu lực: 28/09/2020]

Quyết định 1342/QĐ-UBND

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 1337/QĐ-UBND

Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Công văn 2963/UBND - KSTT

Công văn số 2963/UBND - KSTT ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Quyết định 1180/QĐ-UBND

Công văn số 1180/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020] [Hiệu lực: 27/08/2020]

Quyết định 1169/QĐ-UBND

Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản; lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2020] [Hiệu lực: 26/08/2020]

Quyết định 1139/QĐ-UBND

Công văn số 1139/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2020] [Hiệu lực: 21/08/2020]

Quyết định 1095/QĐ-UBND

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư; lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vực Thủy sản; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2020] [Hiệu lực: 07/08/2020]

Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề ghiệp; lĩnh vực Người có công; lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Quyết định 878/QĐ-UBND

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Tổng số: 144 VB    Trang 1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.