THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 13/KH - UBND

Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Quyết định 24/QĐ-UBND

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Công văn 4014/UBND - KSTT

Công văn số 4014/UBND - KSTT ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2020] [Hiệu lực: 16/12/2020]

Quyết định 1648/QĐ-UBND

Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Quyết định 1516/QĐ-UBND

Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Quyết định 1476/QĐ-UBND

Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Quyết định 1473/QĐ-UBND

Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Quyết định 1472/QĐ-UBND

Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Quyết định 1456/QĐ-UBND

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Quyết định 1453/QĐ-UBND

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2020] [Hiệu lực: 13/10/2020]

Quyết định 1376/QĐ-UBND

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 3034/UBND - KSTT

Công văn số 3034/UBND - KSTT ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc đề xuất các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2020] [Hiệu lực: 28/09/2020]

Quyết định 1337/QĐ-UBND

Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 1342/QĐ-UBND

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Công văn 2963/UBND - KSTT

Công văn số 2963/UBND - KSTT ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Quyết định 1180/QĐ-UBND

Công văn số 1180/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020] [Hiệu lực: 27/08/2020]

Tổng số: 152 VB    Trang 1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.