THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 115/KH - UBND

Kế hoạch số 115/KH - UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/11/2020] [Hiệu lực: 24/11/2020]

Kế hoạch 110/KH - UBND

Kế hoạch số 110/KH - UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 11/11/2020]

Quyết định 436/QĐ-UBND

Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Công văn 3438/UBND - NLN

Công văn số 3438/UBND - NLN ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Công văn 3384/UBND - NLN

Công văn số 3384/UBND - NLN ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2020] [Hiệu lực: 28/10/2020]

Quyết định 1486/QĐ-UBND

Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Công văn 3011/UBND - NLN

Công văn số 3011/UBND - NLN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc nhận tranh tuyên truyền ứng phó động đất, sóng thần năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Thông báo 69/TB-UBND

Thông báo số 69/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 05/11/2020]

Thông báo 68/TB-UBND

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo mía đường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Công văn 3222/QĐ-NLN

Công văn số 3222/QĐ-NLN ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Công văn 3115/UBND - NLN

Công văn số 3115/UBND - NLN ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2020] [Hiệu lực: 14/10/2020]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Quyết định 384/QĐ-UBND

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 1319/QĐ-UBND

Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Công văn 2938/UBND - NLN

Công văn số 2938/UBND - NLN ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng tải thành phố Tuyên Quang đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Công văn 2862/UBND - NLN

Công văn số 2862/UBND - NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Tổng số: 630 VB    Trang 1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.