Maximize

Kế hoạch 125/KH-UBND

Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Công văn 3514/UBND-NLN

Công văn số 3514/UBND-NLN ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2019] [Hiệu lực: 28/11/2019]

Công văn 3474/UBND-NLN

Công văn số 3474/UBND-NLN ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2019] [Hiệu lực: 27/11/2019]

Quyết định 1347/QĐ-UBND

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cây giống năm 2020; suất đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2019] [Hiệu lực: 21/11/2019]

Công văn 2373/UBND-NLN

Công văn số 2373/UBND-NLN ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc khắc phục thiếu sót, tồn tại khi thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2019] [Hiệu lực: 16/08/2019]

Công văn 2312/UBND-TC

Công văn số 2312/UBND-TC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế luận số 12/KL-HĐND ngày 03/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2019] [Hiệu lực: 12/08/2019]

Công văn 2282/UBND-NLN

Công văn số 2282/UBND-NLN ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2019] [Hiệu lực: 08/08/2019]

Công văn 2264/UBND-NLN

Công văn số 2264/UBND-NLN ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2019] [Hiệu lực: 06/08/2019]

Công văn 2265/UBND-NLN

công văn số 2265/UBND-NLN ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2019] [Hiệu lực: 06/08/2019]

Công văn 2232/UBND-NLN

Công văn số 2232/UBND-NLN ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 1023-TB/TU ngày 15/7/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2019] [Hiệu lực: 02/08/2019]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị định 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Công văn 1561/UBND-NLN

Công văn số 1561/UBND-NLN ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2019] [Hiệu lực: 05/06/2019]

Công văn 1498/UBND-NLN

Công văn số 1498/UBND-NLN ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2019] [Hiệu lực: 31/05/2019]

Công văn 1452/UBND-NLN

Công văn số 1452/UBND-NLN, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về việc phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phí

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Công văn 1356/UBND-NLN

Công văn số 1356/UBND-NLN ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Quyết định 487/QĐ-UBND

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2019] [Hiệu lực: 16/05/2019]

Tổng số: 529 VB    Trang 1/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.