Maximize

Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Quyết định 504/QĐ-UBND

Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Quyết định 98/QĐ-UBND

Quyết định số 98/QĐ-UBND, ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2018] [Hiệu lực: 17/04/2018]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND, ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Công văn 439/UBND-TC

Công văn số 439/UBND-TC, ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị đinh số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2018] [Hiệu lực: 26/02/2018]

Công văn 265/UBND-TC

Công văn số 265/UBND-TC, ngày 27/01/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2018]

Quyết định 476/QĐ-UBND

Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 485/QĐ-UBND

Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang (nay là Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017, của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 18/12/2017]

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 16/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Tổng số: 455 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.