THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 13/2021/QĐ - UBND

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Công văn 3305/UBND -TC

Công văn số 3305/UBND -TC ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiết kiệm chi từ NSNN những tháng cuối năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Công văn 2415/UBND - TH

Công văn số 2415/UBND - TH ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước Khu vực X

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2021] [Hiệu lực: 18/07/2021]

Nghị quyết 18/NQ - HĐND

Nghị quyết số 18/NQ - HĐND ngày 27/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2021] [Hiệu lực: 27/04/2021]

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết định số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Quyết định 2103/QĐ-UBND

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Nghị quyết 10/2020/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Nghị quyết 87/NQ - HĐND

Nghị quyết số 87/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Nghị quyết 69/NQ- HĐND

Nghị quyết số 69/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương phê duyệt dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2020] [Hiệu lực: 16/12/2020]

Nghị quyết 82/NQ - HĐND

Nghị quyết số 82/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 71/NQ - HĐND

Nghị quyết số 71/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về việc công khai ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Thông báo 65/TB-UBND

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 26/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 9 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020] [Hiệu lực: 26/09/2020]

Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Thông báo 62/TB-UBND

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/9/2020 kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Tổng số: 543 VB    Trang 1/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.