Maximize

Quyết định 432/QĐ-UBND

Quyết định số 432/QĐ-UBND, ngày 02/12/2017, của UBNd tỉnh quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Nghi quyết số 09/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh,quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm () phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Công văn 2208/UBND-TC

Công văn số 2208/UBND-TC, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 5358/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 1180/UBND-TC

Công văn số 1180/UBND-TC ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 25/04/2017]

Quyết định 121/QĐ-UBND

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2017] [Hiệu lực: 17/04/2017]

Quyết định 123/QĐ-UBND

Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2017] [Hiệu lực: 17/04/2017]

Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2017] [Hiệu lực: 17/04/2017]

Công văn 1032/UBND-TC

Công văn số 1032/UBND-TC ngày 15/4/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2017] [Hiệu lực: 15/04/2017]

Công văn 1012/UBND-TC

Công văn số 1012/UBND-TC ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2017] [Hiệu lực: 14/04/2017]

Công văn 945/UBND-TC

Công văn số 945/UBND-TC, ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2017] [Hiệu lực: 10/04/2017]

Tổng số: 434 VB    Trang 1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.