THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Thông báo 65/TB-UBND

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 26/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 9 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020] [Hiệu lực: 26/09/2020]

Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Thông báo 62/TB-UBND

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/9/2020 kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Công văn 2117/UBND - TC

Công văn số 2117/UBND - TC ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2020] [Hiệu lực: 05/07/2020]

Công văn 1560/UBND - TC

Công văn số 1560/UBND - TC ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi pháp luật về quản lý giá; quản lý sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1513/UBND -TC

Công văn số 1513/UBND -TC ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tại các cơ quan, đơn vị trên đia bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1337/UBND-TC

Công văn số 1337/UBND-TC ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc phương án thực hiện hỗ trợ lãi suất tiền vay theo các cơ chế, chính sách của tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2020] [Hiệu lực: 08/05/2020]

Công văn 1338/UBND-TC

Công văn số 1338/UBND-TC ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện phân cấp quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấp phép do UBND tỉnh cấp phép

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2020] [Hiệu lực: 08/05/2020]

Công văn 1289/UBND - TC

Công văn số 1289/UBND - TC ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, xây dựng đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Công văn 1188/UBND- TH

Công văn số 1188/UBND- TH ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2020] [Hiệu lực: 24/04/2020]

Nghị quyết 11/NQ - HĐND

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh/ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2020] [Hiệu lực: 16/01/2020]

Quyết định 484/QĐ-UBND

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Tổng số: 529 VB    Trang 1/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.