Maximize

Thông tư 01/2017/TT-VPCP

Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 15/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 206/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 206/DM từ ngày 27/3/2017 đến 31/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 31/03/2017]

Công văn 823/UBND-NLN

Công văn số 823/UBND-NLN ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 02 thông qua

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2017] [Hiệu lực: 29/03/2017]

Công văn 803/UBND-NLN

Công văn số 803/UBND-NLN ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường quản lý chất lượng cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2017] [Hiệu lực: 29/03/2017]

Quyết định 262/QĐ-UBND

Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2017] [Hiệu lực: 29/03/2017]

Công văn 796/UBND-NLN

Công văn 796/UBND-NLN ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu niên vụ 2016-2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2017] [Hiệu lực: 28/03/2017]

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2017] [Hiệu lực: 28/03/2017]

Công văn 789/UBND-THCB

Công văn số 789/UBND-THCB ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2017] [Hiệu lực: 28/03/2017]

Công văn 777/UBND-NC

Công văn số 777/UBND-NC ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2017] [Hiệu lực: 27/03/2017]

Quyết định 84/QĐ-UBND

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2017] [Hiệu lực: 01/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 205/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 205/DM từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2017] [Hiệu lực: 24/03/2017]

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2017] [Hiệu lực: 23/03/2017]

Công văn 738/UBND-THCB

Công văn số 738/UBND-THCB ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2017] [Hiệu lực: 22/03/2017]

Công văn 736/UBND-TC

Công văn số 736/UBND-TC ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3554/BTC-QLCS của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2017] [Hiệu lực: 22/03/2017]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Công văn 726/UBND-THCB

Công văn số 726/UBND-THCB ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh V/v kết nối, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Tổng số: 36 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.