Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 215/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 215/DM từ ngày 27/5/2017 đến ngày 31/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2017] [Hiệu lực: 31/05/2017]

Quyết định 548/QĐ-UBND

Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc giải thể Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Quyết định 537/QĐ-UBND

Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Công văn 1589/UBND -TNMT

Công văn số 1589/UBND -TNMT ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát, sỏi sông Lô

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Công văn 1581/UBND-NLN

Công văn số 1581/UBND-NLN ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Quyết định 535/QĐ-UBND

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc hỗ trợ vắc xin và tiền công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2017] [Hiệu lực: 29/05/2017]

Thông báo 37/TB-UBND

Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Thông báo 39/TB-UBND

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 214/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 214/DM từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Công văn 1537/UBND-NC

Công văn số 1537/UBND-NC ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2017] [Hiệu lực: 25/05/2017]

Công văn 1520/UBND-VX

Công văn số 1520/UBND-VX ngày 20/5/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2017] [Hiệu lực: 20/05/2017]

Công văn 1524/UBND-NC

Công văn số 1524/UBND-NC ngày 20/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2017] [Hiệu lực: 20/05/2017]

Kế hoạch 41/KH-UBND

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2017] [Hiệu lực: 19/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 213/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 213/DM từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2017] [Hiệu lực: 19/05/2017]

Công văn 1468/UBND-NLN

Công văn số 1468/UBND-NLN ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2017] [Hiệu lực: 18/05/2017]

Công văn 1444/UBND-TH

Công văn số 1444/UBND-TH ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2017] [Hiệu lực: 17/05/2017]

Công văn 1384/UBND-NV

Công văn số 1384/UBND-NV, ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh, về vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2017] [Hiệu lực: 12/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 212/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 212/DM từ ngày 08/5/2017 đến 12/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2017] [Hiệu lực: 12/05/2017]

Kế hoạch 38a/KH-UBND

Kế hoạch số 38a/KH-UBND, ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2017] [Hiệu lực: 12/05/2017]

Công văn 1342/UBND-NLN

Công văn số 1342/UBND-NLN, ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh, V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2017] [Hiệu lực: 11/05/2017]

Tổng số: 36 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.