THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 100/KH - UBND

Kế hoạch số 100/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 101/KH - UBND

Kế hoạch số 101/KH - UBND ngày 31/5/2022 triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 102/KH - UBND

Kế hoạch số 102/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnhTuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 105/KH - UBND

Kế hoạch số 105/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027”

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 104/KH - UBND

Kế hoạch số 104/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 107/KH - UBND

Kế hoạch số 107/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 106/KH - UBND

Kế hoạch số 106/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 103/KH - UBND

Kế hoạch số 103/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Công văn 1942/UBND - THVX

Công văn số 1942/UBND - THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Quyết định 319/QĐ - UBND

Quyết định số 319/QĐ - UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnhQuy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 05/06/2022]

Quyết định 16/2022/QĐ - UBND

Quyết định số 16/2022/QĐ - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 10/06/2022]

Công văn 1928/UBND-THVX

Công văn số 1928/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1936/UBND-THVX

Công văn số 1936/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Kế hoạch 98/KH - UBND

Kế hoạch số 98/KH - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Quyết định 326/QĐ - UBND

Quyết định số 326/QĐ - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1928/UBND-THVX

Công văn số 1928/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Kế hoạch 97/KH - UBND

Kế hoạch số 97/KH - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1930/UBND-THVX

Công văn số 1930/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1194-CV/TU ngày 25/4/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Kế hoạch 99/KH - UBND

Kế hoạch số 99/KH - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1926/UBND - NC

Công văn số 1926/UBND - NC ngày 29/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, trọng tâm là đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2022] [Hiệu lực: 29/05/2022]

Tổng số: 125 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.