THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2674/UBND - KGVX

Công văn số 2674/UBND - KGVX ngày 31/7/2021 của UBND tinh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2021] [Hiệu lực: 31/07/2021]

Công văn 2667/UBND - NLN

Công văn số 2667/UBND - NLN ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2021] [Hiệu lực: 31/07/2021]

Công văn 2650/UBND - KGVX

Công văn số 2650/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Kế hoạch 120/KH - UBND

Kế hoạch số 120/KH - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2663/UBND - KGVX

Công văn số 2663/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Quyết định 424/QĐ - UBND

Quyết định số 424/QĐ - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can đến chân đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2646/UBND - KGVX

Công văn số 2646/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2651/UBND - KGVX

Công văn số 2651/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2647/UBND - KGVX

Công văn số 2647/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 về việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Quyết định 426/QĐ - UBND

Quyết định số 426/QĐ - UBND ngyaf 30/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Thông báo 101/TB - UBND

Thông báo số 101/TB - UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2021] [Hiệu lực: 29/07/2021]

Quyết định 1031/QĐ - UBND

Quyết định số 1031/QĐ - UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2021] [Hiệu lực: 29/07/2021]

Công văn 2619/UBND - NC

Công văn số 2619/UBND - NC ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2021] [Hiệu lực: 29/07/2021]

Quyết định 422/QĐ - UBND

Quyết định số 422/QĐ - UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa về Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình quản lý và sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2021] [Hiệu lực: 29/07/2021]

Kế hoạch 118/KH - UBND

Kế hoạch số 118/KH - UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện văn hóa công vụ; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2021] [Hiệu lực: 29/07/2021]

Công văn 2580/UBND - KGVX

Công văn số 2580/UBND - KGVX ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc thường trực điện thoại đường dây nóng để tư vấn, hỗ trợ công dân tỉnh Tuyên Quang đang ở các tỉnh, thành phố trong cả nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HDDND huyện Sơn Dương về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Kế hoạch 113/KH - UBND

Kế hoạch số 113/KH - UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Tổng số: 136 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.