THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1072/QĐ - UBND

Quyết định số 1072/QĐ - UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Quyết định 1090/QĐ - UBND

Quyết định số 1090/QĐ - UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương dự án Cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnhTuyênQuang bằng hệ thống tiêu chuẩnOTAS phục vụ nộitiêu và xuất khẩu, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Quyết định 1091/QĐ - UBND

Quyết định số 1091/QĐ - UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Kế hoạch 121/KH - UBND

Kế hoạch số 121/KH - UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Quyết định 03/QĐ - HĐGDQP&AN

Quyết định số 03/QĐ - HĐGDQP&AN ngày 03/8/2021 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Quyết định 432/QĐ - UBND

Quyết định số 432/QĐ - UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Thông báo 103/TB - UBND

Thông báo số 103/TB - UBND ngày 02/8/2021 của UBNd tỉnh kết luận cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Quyết định 427/QĐ - UBND

Quyết định số 427/QĐ - UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Công văn 2691/UBND - NLN

Công văn số 2691/UBND - NLN của UBND tỉnh về việc chủ động kế hoạch sản xuất và lưu thông hàng hóa nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Quyết định 1057/QĐ - UBND

Quyết định số 1057/QĐ - UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban Công bố Danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Quyết định 1058/QĐ - UBND

Quyết định số 1058/QĐ - UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Quyết định 1059/QĐ - UBND

Quyết định số 1059/QĐ - UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 47 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Quyết định 1060/QĐ - UBND

Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 134 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 365/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 365/DM từ ngày 01/08/2021 đến ngày 10/08/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Công văn 2678/UBND-KGVX

Công văn số 2678/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2021] [Hiệu lực: 01/08/2021]

Công văn 2667/UBND - NLN

Công văn số 2667/UBND - NLN ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2021] [Hiệu lực: 31/07/2021]

Công văn 2674/UBND - KGVX

Công văn số 2674/UBND - KGVX ngày 31/7/2021 của UBND tinh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2021] [Hiệu lực: 31/07/2021]

Quyết định 424/QĐ - UBND

Quyết định số 424/QĐ - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can đến chân đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Quyết định 426/QĐ - UBND

Quyết định số 426/QĐ - UBND ngyaf 30/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Tổng số: 7515 VB    Trang 10/376

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.