THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1139/QĐ-UBND

Công văn số 1139/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2020] [Hiệu lực: 21/08/2020]

Quyết định 06/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 06/QĐ-HĐKHCN ngày 20/8/2020 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh TUyên Quang về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng KHoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Quyết định 1127/QĐ-UBND

Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp và Người Quản lý doanh nghiệp năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Quyết định 348/QĐ-UBND

Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình vận hành công trình Thủy điện Sông lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2020] [Hiệu lực: 18/08/2020]

Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình vận hành công trình Thủy điện Sông lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2020] [Hiệu lực: 18/08/2020]

Quyết định 336/QĐ-UBND

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Quyết định 337/QĐ-UBND

Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Phan Thiết đi đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quangthuộc dự án“Chương trình đô thị miền núi phía bắc –thành phố Tuyên Quang”giai đoạn 2 (2017-2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Quyết định 1096/QĐ-UBND

Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 1/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Quyết định 1102/QĐ-UBND

Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhân Khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Quyết định 1095/QĐ-UBND

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư; lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Quyết định 327/QĐ-UBND

Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Công trình CQT, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực tại các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2020] [Hiệu lực: 11/08/2020]

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Quyết đính số 14/2020/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2020] [Hiệu lực: 21/08/2020]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 1090/QĐ-UBND

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vực Thủy sản; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2020] [Hiệu lực: 07/08/2020]

Quyết định 317/QĐ-UBND

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường dây 110KV Tuyên Quang - Sơn Dương trên địa bàn xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Quyết định 03/QĐ-BCĐ

Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2020 của Ban Chỉ đạo PCTP,PC AIDS; PC tệ nạn XH và XD phòng trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Công nhận địa bàn đã thực hiện chuyển hóa đạt các tiêu chí về trật tự, an toàn xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề ghiệp; lĩnh vực Người có công; lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 2/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.