Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM từ ngày 10/12/2017 đến ngày 20/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 20/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến Số 234/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 234/DM từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2017] [Hiệu lực: 10/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 232/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 232/DM từ ngày 11/11/2017 đến ngày 20/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2017] [Hiệu lực: 20/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 231/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 231/DM từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 229/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 229/DM từ ngày 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 228/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 228/DM từ ngày 01/10/2017 đến ngày 10/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 226/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 227/DM từ ngày 21/9/2017 đến ngày 30/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2017] [Hiệu lực: 30/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 226/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 226/DM từ ngày 11/9/2017 đến ngày 20/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2017] [Hiệu lực: 20/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 225/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 225/DM từ ngày 01/9/2017 đến ngày 10/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2017] [Hiệu lực: 10/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 224/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 224/DM từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 223/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 223/DM từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2017] [Hiệu lực: 20/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 222/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 222/DM từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 221/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 221/DM từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2017] [Hiệu lực: 31/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 220/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 220/DM từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 219/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 219/DM từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 10/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 218/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 218/DM từ ngày 21/6/2017 đến ngày 30/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 217/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 217/DM từ ngày 11/6/2017 đến ngày 20/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 20/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 216/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 216/DM từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2017] [Hiệu lực: 10/06/2017]

Tổng số: 255 VB    Trang 2/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.