Maximize

Quyết định 49/2004/QĐ-UB

Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 20/5/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư và xây dựng Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2005]

Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2005]

Quyết định 47/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2005]

Quyết định 39/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2005]

Quyết định 48/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2005]

Quyết định 46/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 27/4/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi bò Tuyên Quang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2005]

Quyết định 33/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 33/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh Về việc chuyển giao nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trồng cây ven lộ về Uỷ ban nhân dân các huyện quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 34/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 34/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh Về việc chuyển giao Ban định canh, định cư các huyện thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban nhân dân các huyện quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 35/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 36/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 37/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 40/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 41/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Quyết định 42/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2005]

Nghị quyết 41/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND ngày 20/4/2005 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2005]

Quyết định 28/2005/QĐ-UB

Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2005]

Quyết định 29/2005/QĐ-UB

Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2005]

Quyết định 32/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về một số định mức tiền lương, phụ cấp và kinh phí hỗ trợ áp dụng đối với Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2005]

Quyết định 26/2005/QĐ-UB

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 15/4/2005 của UBND tỉnh về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2005]

Quyết định 27/2005/QĐ-UB

Quyết định số 27/2005/QĐ-UB ngày 15/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2005]

Tổng số: 4959 VB    Trang 233/248

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.