THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 30/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐND ngày 02/8/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2004]

Nghị quyết 29/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/2004/NQ-HĐND ngày 02/8/2004 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2004]

Nghị quyết 31/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/2004/NQ-HĐND ngày 02/8/2004 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, nhiệm kỳ 2004- 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2004]

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 05/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 06/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 08/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 09/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 10/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2004/NQ-HĐND ngày 15/5/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Tờ trình bổ nhiệm lại và bổ nhiệm các chức danh Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2004]

Nghị quyết 72/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 72/2004/NQ-HĐND ngày 05/01/2004 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2004]

Nghị quyết 73/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 73/2004/NQ-HĐND ngày 05/01/2004 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2004]

Nghị quyết 74/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/2004/NQ-HĐND ngày 05/01/2004 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2004]

Nghị quyết 71/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 71/2004/NQ-HĐND ngày 02/01/2004 của HĐND tỉnh về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/01/2004]

Tổng số: 60 VB    Trang 3/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.