THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 118/2002/QĐ-UBND

Quyết định số 118/2002/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2002]

Quyết định 118//2002/QĐ-UB

Quyết định số 118//2002/QĐ-UB ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Qui định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2002]

Quyết định 110/2002/QĐ-UB

Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày 06/5/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập các Trạm kiểm dịch động vật

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2002]

Quyết định 107/2002/QĐ-UB

Quyết định số 107/2002/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung cơ quan thực hiện dự án phát triển bò sữa tỉnh Tuyên Quang thực hiện tại huyện Yên Sơn, giai đoạn 2001 -2005

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2002]

Quyết định 106/2002/QĐ-UB

Quyết định số 106/2002/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh về việc chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2002]

Quyết định 103/2002/QĐ-UB

Quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư thuỷ điện Nà Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2002]

Quyết định 104/2002/QĐ-UB

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo đền bù, di dân, tái định cư xây dựng thuỷ điện Nà Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2002]

Quyết định 100/2002/QĐ-UB

Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh về việc cho vay vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án bò sữa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2002]

Quyết định 99/2002/QĐ-UB

Quyết định số 99/2002/QĐ-UB ngày 99/2002/QĐ-UB ngày 23/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2002]

Quyết định 83/2002/QĐ-UB

Quyết định số 83/2002/QĐ-UB ngày 17/4/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung thay đổi khoản a, b; mục 3 Điều 1 Quyết định số 915/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và ban hành 3 mẫu thiết kế nhà văn hoá thôn, bản số 1 số 2 và số 3 thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2002]

Quyết định 82/2002/QĐ-UB

Quyết định số 82/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2002]

Quyết định 71/2002/QĐ-UB

Quyết định số 71/2002/QĐ-UB ngày 10/4/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 - Điều 1 Quyết định số 1298/QĐ-UB ngày 15/8/2001 về việc "Ban hành mức thu học phí, công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2002]

Quyết định 69/2002/QĐ-UB

Quyết định số 69/2002/QĐ-UB ngày 05/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đền bù di chuyển di dân tái định cư vùng lòng hồ thuỷ điện Nà Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2002]

Nghị quyết 43/2002/NQ-HĐND

Nghị quyết số 43/2002/NQ-HĐND ngày 29/3/2002 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2002

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2002]

Nghị quyết 44/2002/NQ-HĐND

Nghị quyết số 44/2002/NQ-HĐND ngày 29/3/2002 của HĐND tỉnh về ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay, kinh phí đào tạo kỹ thuật chăn nuôi thực hiện dự án bò sữa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2002]

Nghị quyết 45/2002/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/2002/NQ-HĐND ngày 29/3/2002 của HĐND tỉnh về ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2002]

Quyết định 54/2002/QĐ-UB

Quyết định số 54/2002/QĐ-UB ngày 25/02/2002 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức chi đào tạo tại Quyết định số 205/QĐ-UB ngày 16/02/2000 và Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 01/02/2001 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2002]

Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Quyết định số 51/2002/QĐ-UB ngày 22/02/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Dự án phát triển chè tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2002]

Quyết định 38/2002/QĐ-UB

Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 29/01/2002 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá nước máy bán cho các đối tượng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Công ty cấp, thoát nước tỉnh tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2002]

Quyết định 34/2002/QĐ-UB

Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Xóm, Bản, Tổ nhân dân"

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2002]

Tổng số: 6249 VB    Trang 309/313

299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.