THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 916/QĐ-UB

Quyết định số 916/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh v/v thành lập ban chỉ đạo lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2001]

Quyết định 915/QĐ-UB

Quyết định số 915/QĐ-UB ngày 13/6/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và ban hành 3 mẫu thiết kế nhà văn hoá thôn, bản số 1, số 2 và số 3 thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2001]

Quyết định 909/QĐ-UB

Quyết định số 909/QĐ-UB ngày 11/6/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2001]

Quyết định 861/QĐ-UB

Quyết định số 861/QĐ-UB ngày 07/6/2001 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp (Ban ĐMQL tại DN) Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 3

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/06/2001]

Quyết định 859/QĐ-UB

Quyết định số 859/QĐ-UB ngày 07/6/2001 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp (Ban ĐMQL tại DN) Công ty lâm sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/06/2001]

Quyết định 853/QĐ-UB

Quyết định số 853/QĐ-UB ngày 05/6/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường điện vào bãi rác xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2001]

Quyết định 753/QĐ-UB

Quyết định số 753/QĐ-UB ngày 25/5/2001 của UBND tỉnh về việc đổi tên Phòng Công chứng nhà nước số 1 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2001]

Quyết định 754/QĐ-UB

Quyết định số 754/QĐ-UB ngày 25/5/2001 của UBND tỉnh về việc giao thẩm quyền địa hạt cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2001]

Quyết định 631/QĐ-UB

Quyết định số 631/QĐ-UB ngày 02/5/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/05/2001]

Quyết định 630/QĐ-UB

Quyết định số 630/QĐ-UB ngày 02/5/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất khu dân cư ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/05/2001]

Quyết định 550/QĐ-UB

Quyết định số 550/QĐ-UB ngày 12/4/2001 của UBND tỉnh về việc cho vay vốn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2001]

Quyết định 531/QĐ-UB

Quyết định số 531/QĐ-UB ngày 10/4/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống sản xuất và cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển hệ thống sản xuất giống nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2001]

Quyết định 532/QĐ-UB

Quyết định số 532/QĐ-UB ngày 10/4/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đầu tư các công trình thủy lợi đầu mối vàđường điện đến công trình đầu mối để tưới cây công nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2001]

Quyết định 501/QĐ-UB

Quyết định số 501/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức chi duy tu, bảo dưỡng, các tuyến đường giao thông (tỉnh lộ, huyện lộ) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Quyết định 502/QĐ-UB

Quyết định số 502/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc chuyển kinh phí chi cho sự nghiệp nông nghiệp sang hỗ trợ kinh phí chi lương, chi thường xuyên theo định mức cho 140 cán bộ khuyến nông cụm xã do Công ty Giống vật tư nông, lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Quyết định 507/QĐ-UB

Quyết định số 507/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các thôn, bản khu vực III trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Quyết định 509/QĐ-UB

Quyết định số 509/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc chuyển sang thu thuế đối với một số loại phí, lệ phí theo Quyết định số 1115/QĐ-UB ngày 31/12/1997 của UBND tỉnh; chuyển sang thu khác của ngân sách đối với phí vệ sinh môi trường theo Quyết định số 567/QĐ-UB ngày 24/5/1996 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Nghị quyết 31/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về việc thông qua các Tờ trình của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Nghị quyết 30/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2001

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Tổng số: 7503 VB    Trang 374/376

369 370 371 372 373 374 375 376

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.