THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 31/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về việc thông qua các Tờ trình của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Nghị quyết 30/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2001

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Quyết định 1218/QĐ-UB

Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2000]

Quyết định 933/QĐ-UB

Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 21/8/2000 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Châm cứu tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2000]

Quyết định 590/QĐ-UB

Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2000]

Quyết định 525/QĐ-UB

Quyết định số 525/QĐ-UB ngày 16/5/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2000]

Quyết định 419/QĐ-UB

Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian thực hiện xét duyệt miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2000]

Quyết định 341/QĐ-UB

Quyết định số 341/QĐ-UB ngày 24/3/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2000]

Quyết định 335/QĐ-UB

Quyết định số 335/QĐ-UB ngày 22/3/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn tiết kiệm 5 chi thường xuyên của tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2000]

Quyết định 273/QĐ-UB

Quyết định số 273/QĐ-UB ngày 10/3/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, cho vay vốn đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn tín dụng đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2000]

Quyết định 233/QĐ-UB

Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 28/2/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban thi đua khen thưởng tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2000]

Quyết định 190/QĐ-UB

Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 31/1/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn tiết kiệm 5 chi thường xuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2000]

Quyết định 180/QĐ-UB

Quyết định số 180/QĐ-UB ngày 27/1/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2000]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND15 ngày 22/01/2000 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phân định nguồn thu điều tiết theo tỷ lệ của ngân sách cấp huyện, thị xã và ngân sách cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2000]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND15 ngày 22/01/2000 của HĐND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn vốn tiết kiệm 5 chi thường xuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2000]

Nghị quyết 20/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND15 ngày 22/01/2000 của HĐND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2000]

Chỉ thị 01/CT-UB

Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 12/1/2000 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2000]

Nghị định 159/1999/NĐ-CP

Nghị định số 159/1999/NĐ-CP ngày 22/9/1999 của Chính phủ về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 1999 - 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/1999]

Nghị định 56/1999/NĐ-CP

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15/7/1999 của Chính phủ về việc giải thể các thị trấn nông trường Tân Trào, Sông Lô, Tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/1999]

Tổng số: 8602 VB    Trang 430/431

429 430 431

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.