THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1993/UBND-KGVX

Công văn số 1993/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 1990/UBND-TNMT

Công văn số 1990/UBND-TNMT ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở TNMT tại văn bản số 947/STNMT-KS ngày 29/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2000/UBND-KGVX

Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Nghị quyết 20/NQ - HĐND

Nghị quyết số 20/NQ - HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND tỉnh Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Khu 1 - phường An Tường, thành phố Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Công văn 1997/UBND-NLN

Công văn số 1997/UBND-NLN ngày 02/7/2020 về việc rà soát diện tích đất trồng mới, trồng lại chè của Công ty cổ phần chè Sông Lô

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2005/UBND-CN

Công văn số 2005/UBND-CN ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1296-TB/TU ngày 17/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2001/UBND-KGVX

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Công văn 1985/UBND-KGVX

Công văn số 1985/UBND-KGVX ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Công văn 1976/UBND - KGVX

Công văn số 1976/UBND - KGVX ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường điện 110Kv đấu nối cụm nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Quy hoạch chi tiết mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân dân Km8, đường Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về Tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 326/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 326/DM từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Công văn 1985/UBND - KGVX

Công văn số 1985/UBND - KGVX ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 252/QĐ-UBND

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 5/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.