THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 299/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 299/DM từ ngày 21/9/2019 đến ngày 30/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 298/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 298/DM từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 297/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 297/DM từ ngày 01/9/2019 đến ngày 10/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM từ ngày 21/08/2019 đến ngày 31/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2019] [Hiệu lực: 31/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 295/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 295/DM từ ngày 11/08/2019 đến ngày 20/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2019] [Hiệu lực: 20/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 294/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 294/DM từ ngày 01/08/2019 đến ngày 10/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2019] [Hiệu lực: 10/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 293/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 293/DM từ ngày 21/7/2019 đến ngày 31/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019] [Hiệu lực: 31/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 292/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 292/DM từ ngày 11/7/2019 đến ngày 20/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2019] [Hiệu lực: 20/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 291/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 291/DM từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 290/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 290/DM từ ngày 21/6/2019 đến ngày 30/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2019] [Hiệu lực: 30/06/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 289/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 289/DM từ ngày 11/6/2019 đến ngày 20/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2019] [Hiệu lực: 20/06/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 288/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 288/DM từ ngày 01/6/2019 đến ngày 10/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2019] [Hiệu lực: 10/06/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 287/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 287/DM từ ngày 21/5/2019 đến ngày 31/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2019] [Hiệu lực: 31/05/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 286/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 286/DM từ ngày 11/5/2019 đến ngày 20/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2019] [Hiệu lực: 20/05/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 285/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 285/DM từ ngày 01/5/2019 đến ngày 10/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2019] [Hiệu lực: 10/05/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 284/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 284/DM từ ngày 21/4/2019 đến ngày 30/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/04/2019] [Hiệu lực: 30/04/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 283/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 283/DM từ ngày 11/4/2019 đến ngày 20/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2019] [Hiệu lực: 20/04/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 282/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 282/DM từ ngày 01/4/2019 đến ngày 10/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2019] [Hiệu lực: 10/04/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 281/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 281/DM từ ngày 21/3/2019 đến ngày 31/3/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2019] [Hiệu lực: 31/03/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 280/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 280/DM từ ngày 11/3/2019 đến ngày 20/3/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2019] [Hiệu lực: 20/03/2019]

Tổng số: 399 VB    Trang 6/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.