THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 269/DM từ ngày 21/11/2018 đến ngày 30/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2018] [Hiệu lực: 30/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 268/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 268/DM từ ngày 11/11/2018 đến ngày 20/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2018] [Hiệu lực: 20/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 267/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 267/DM từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2018] [Hiệu lực: 10/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 266/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 266/DM từ ngày 21/10/2018 đến ngày 31/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2018] [Hiệu lực: 31/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 265/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 265/DM từ ngày 11/10/2018 đến ngày 20/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2018] [Hiệu lực: 20/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 264/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 264/DM từ ngày 01/10/2018 đến ngày 10/10/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2018] [Hiệu lực: 10/10/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 263/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 263/DM từ ngày 21/9/2018 đến ngày 30/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2018] [Hiệu lực: 30/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 262/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 262/DM từ ngày 11/9/2018 đến ngày 20/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2018] [Hiệu lực: 20/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 261/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 261/DM từ ngày 01/9/2018 đến ngày 10/9/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2018] [Hiệu lực: 10/09/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 260/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 260/DM từ ngày 21/8/2018 đến ngày 31/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 259/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 259/DM từ ngày 11/8/2018 đến ngày 20/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2018] [Hiệu lực: 20/08/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 258/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 258/DM từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 257/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 257/DM từ ngày 21/7/2018 đến ngày 31/7/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2018] [Hiệu lực: 31/07/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 256/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 256/DM từ ngày 11/7/2018 đến ngày 20/7/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2018] [Hiệu lực: 20/07/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 255/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 255/DM từ ngày 01/7/2018 đến ngày 10/7/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2018] [Hiệu lực: 10/07/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 254/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 254/DM từ ngày 21/6/2018 đến ngày 30/6/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2018] [Hiệu lực: 30/06/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 253/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 253/DM từ ngày 11/6/2018 đến ngày 20/6/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 252/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 252/DM từ ngày 01/6/2018 đến ngày 10/6/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2018] [Hiệu lực: 10/06/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 251/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 251/DM từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2018] [Hiệu lực: 31/05/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 250/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 250/DM từ ngày 11/5/2018 đến ngày 20/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2018] [Hiệu lực: 20/05/2018]

Tổng số: 369 VB    Trang 6/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.