Maximize

Quyết định 1373/QĐ-UBND

Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2017] [Hiệu lực: 28/11/2017]

Quyết định 421/QĐ-UBND

Quyết định số 421/QĐ-UBND, ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Lô 8B, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2017] [Hiệu lực: 27/11/2017]

Quyết định 1357/QĐ-UBND

Quyết định số 1357/QĐ-UBND, ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/11/2017] [Hiệu lực: 23/11/2017]

Quyết định 1356/QĐ-UBND

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/11/2017] [Hiệu lực: 23/11/2017]

Kế hoạch 98/KH-UBND

kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 22/11/2017, của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2017] [Hiệu lực: 22/11/2017]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2017] [Hiệu lực: 22/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 1333/QĐ-UBND,

Quyết định số 1333/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Kế hoạch 97/KH-UBND

Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, bổ sung Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/7/2017 thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính hỗ trợ cho các hộ di dân tác định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/11/2017] [Hiệu lực: 17/11/2017]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 củ UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/11/2017] [Hiệu lực: 16/11/2017]

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND, ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2017] [Hiệu lực: 24/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 232/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 232/DM từ ngày 11/11/2017 đến ngày 20/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2017] [Hiệu lực: 20/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 231/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 231/DM từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Tổng số: 4836 VB    Trang 8/242

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.