THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 334/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 334/DM từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 30/09/2020]

Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 384/QĐ-UBND

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 1319/QĐ-UBND

Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 383/QĐ-UBND

Công văn số 383/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Công văn 2938/UBND - NLN

Công văn số 2938/UBND - NLN ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng tải thành phố Tuyên Quang đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Công văn 2922/UBND - ĐTXD

Công văn số 2922/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Quyết định 377/QĐ-UBND

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Công văn 2921/UBND -TNMT

Công văn số 2921/UBND - TNMT ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường: Mỹ Lâm, An Tường, Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Công văn 2929/UBND - TH

Công văn số 2929/UBND - TH ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 2916/UBND - TNMT

Công văn số 2916/UBND - TNMT ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 1231/TTg- CN ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Công văn 2893/UBND - NC

Công văn số 2893/UBND - NC ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện các Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Công văn 2891/UBND - KGVX

Công văn số 2891/UBND - KGVX ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Công văn 2862/UBND - NLN

Công văn số 2862/UBND - NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2020 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2852/UBND -THCB

Công văn số 2852/UBND -THCB ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 8/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.