THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 239/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 239/DM từ ngày 21/01/2018 đến ngày 31/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 238/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 238/DM từ ngày 11/01/2018 đến ngày 20/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2018] [Hiệu lực: 20/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 237/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 237/DM từ ngày 01/01/2018 đến ngày 10/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 236/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 236/DM từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM từ ngày 10/12/2017 đến ngày 20/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 20/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến Số 234/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 234/DM từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2017] [Hiệu lực: 10/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 233/DM từ ngày 21/11/2017 đến ngày 30/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 232/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 232/DM từ ngày 11/11/2017 đến ngày 20/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2017] [Hiệu lực: 20/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 231/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 231/DM từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 229/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 229/DM từ ngày 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 228/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 228/DM từ ngày 01/10/2017 đến ngày 10/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 226/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 227/DM từ ngày 21/9/2017 đến ngày 30/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2017] [Hiệu lực: 30/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 226/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 226/DM từ ngày 11/9/2017 đến ngày 20/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2017] [Hiệu lực: 20/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 225/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 225/DM từ ngày 01/9/2017 đến ngày 10/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2017] [Hiệu lực: 10/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 224/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 224/DM từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 223/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 223/DM từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2017] [Hiệu lực: 20/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 222/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 222/DM từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 221/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 221/DM từ ngày 21/7/2017 đến ngày 31/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2017] [Hiệu lực: 31/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 220/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 220/DM từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Tổng số: 399 VB    Trang 9/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.