Maximize

Nghị quyết 986/QĐ-UBND

Quyết định số 986/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh,về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017, của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 26/07/2017]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 26/07/2017]

Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

Nghi quyết số 09/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh,quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm () phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 24/07/2017]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017, của HĐNG tỉnh, về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 24/07/2017]

Tổng số: 500 VB    Trang 1/25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.