Maximize

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 04/07/2018]

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 04/07/2018]

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 14/07/2018]

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 14/07/2018]

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018, của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 13/07/2018]

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân,tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 02/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2018] [Hiệu lực: 02/07/2018]

Nghị quyết 535/QĐ-UBND

Quyết định số 535/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 53 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2018] [Hiệu lực: 25/05/2018]

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 09/3/2018 của HĐND tỉnh, về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Nghị quyết 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 02/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9- năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2018] [Hiệu lực: 02/02/2018]

Nghị quyết 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 03/01/2018]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Nghị quyết 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 30/12/2017]

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Tổng số: 540 VB    Trang 1/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.