THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Chương trình 06 /CTr-UBND

Chương trình số 06 /CTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2021] [Hiệu lực: 28/06/2021]

Chương trình 05/CTr - UBND

Chương trình số 05/CTr - UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2021] [Hiệu lực: 21/05/2021]

Chương trình 03/CT-UBND

Chương trình số 03/CT-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2021] [Hiệu lực: 15/03/2021]

Chương trình 01/CT-UBND

Chương trình số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2021] [Hiệu lực: 22/01/2021]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, công tác chủ yếu năm 2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2020] [Hiệu lực: 08/01/2020]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2020] [Hiệu lực: 06/01/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh, chương trình Công tác chủ yếu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2019] [Hiệu lực: 05/01/2019]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2017 của UBND tỉnh về công tác chủ yếu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2017] [Hiệu lực: 08/01/2017]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.