THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Chương trình 03/CTr - UBND

Chương trình số 03/CTr - UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2022] [Hiệu lực: 25/02/2022]

Chương trình 02/Ctr - UBND

Chương trình công tác số 02/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2022] [Hiệu lực: 08/01/2022]

Chương trình 01/CTr - UBND

Chương trình số 01/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2022] [Hiệu lực: 08/01/2022]

Chương trình 01/CTr-HĐND

Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 05/01/2022 của HĐND huyện Sơn Dương về Chương trình công tác năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2022] [Hiệu lực: 05/01/2022]

Chương trình 11/Ct r- UBND

Chương trình số 11/CTr- UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2021] [Hiệu lực: 23/12/2021]

Chương trình 06 /CTr-UBND

Chương trình số 06 /CTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2021] [Hiệu lực: 28/06/2021]

Chương trình 05/CTr - UBND

Chương trình số 05/CTr - UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2021] [Hiệu lực: 21/05/2021]

Chương trình 03/CT-UBND

Chương trình số 03/CT-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2021] [Hiệu lực: 15/03/2021]

Chương trình 01/CT-UBND

Chương trình số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2021] [Hiệu lực: 22/01/2021]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, công tác chủ yếu năm 2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2020] [Hiệu lực: 08/01/2020]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2020] [Hiệu lực: 06/01/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh, chương trình Công tác chủ yếu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2019] [Hiệu lực: 05/01/2019]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Chương trình 01/CTr-UBND

Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2017 của UBND tỉnh về công tác chủ yếu năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2017] [Hiệu lực: 08/01/2017]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.