THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1106/QĐ-UBND

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực một số vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1108/QĐ-UBND

Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1111/QĐ-UBND

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhân sự chính thức và nhân sự dự phòng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viễn thông Tuyên Quang triển khai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viettel triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1089/QĐ-UBND

Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí để xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 16/08/2022]

Quyết định 481/QĐ-UBND

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 20/08/2022]

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 20/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 20/08/2022]

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Quyết định 480/QĐ - UBND

Quyết định số 480/QĐ - UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Quyết định 479/QĐ-UBND

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Quyết định 1064/QĐ-UBND

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Quyết định 477/QĐ-UBND

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Bổ sung nội dung quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Quyết định 1046/QĐ-UBND

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2022] [Hiệu lực: 31/07/2022]

Quyết định 1038/QĐ-UBND

Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Tổng số: 4017 VB    Trang 1/201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.