Maximize

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2018] [Hiệu lực: 22/06/2018]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thi số 03/CT-UBND, ngày 28-5-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2018] [Hiệu lực: 12/04/2018]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/04/2018] [Hiệu lực: 02/04/2018]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh, về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2017] [Hiệu lực: 14/07/2017]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2017] [Hiệu lực: 29/03/2017]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/09/2016]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh ngày 08/3/2016 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/03/2016]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2016]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/11/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2015]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2015]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2015]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2015]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2014]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2014 của Ủy ban nhân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2014]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của Ủy ban nhân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2014]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/02/2014 của Ủy ban nhân tỉnh về công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2014]

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND

Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2013]

Tổng số: 67 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.