THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông tư 01/2017/TT-VPCP

Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 15/05/2017]

Thông tư 05/2016/TT-BNV

Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2016] [Hiệu lực: 10/06/2016]

Thông tư 01/2015/TTLT-VPCP-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2015]

Thông tư 03/2011/TT-VPCP

Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25/4/2011 của Văn phòng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2011]

Thông tư 02/2011/TTLT-VPCP-BNV

Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2011]

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2011]

Thông tư 80/2010/TT-BTNMT

Thông tư số 80/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ TNMT về việc Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2010]

Thông tư 03/2006/TT-VPCP

Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2006]

Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2005]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.