THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 162/KH - UBND

Kế hoạch số 162/KH - UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện việc đột phá, đổi mới giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Kế hoạch 161/KH - UBND

Kế hoạch số 161/KH - UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 24/09/2021]

Kế hoạch 160/KH - UBND

Quyết định số 160/KH - UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 24/09/2021]

Kế hoạch 157/KH - UBND

Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2021] [Hiệu lực: 21/09/2021]

Kế hoạch 155/KH - UBND

Kế hoạch số 155/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Kế hoạch 154/KH - UBND

Kế hoạch số 154/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Kế hoạch 156/KH - UBND

Kế hoạch số 156/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Kế hoạch 153/KH - UBND

Kế hoạch số 153/KH - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Kế hoạch 152/KH - UBND

Kế hoạch số 152/KH - UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 15/09/2021]

Kế hoạch 149/KH - UBND

Kế hoạch số 149/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Kế hoạch 151/KH - UBND

Kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Kế hoạch 150/KH - UBND

Kế hoạch số 150/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022; giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Kế hoạch 147/KH - UBND

Kế hoạch số 147/KH - UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/09/2021] [Hiệu lực: 06/09/2021]

Kế hoạch 143/KH - UBND

Kế hoạch số 143/KH - UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Kế hoạch 141/KH - UBND

Kế hoạch số 141/KH - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Kế hoạch 140/KH - UBND

Kế hoạch số 140/KH - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ nhân lực y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2)

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138 /KH-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh tiếp nhận công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài trở về nước thực hiện cách ly tại tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Tổng số: 784 VB    Trang 1/40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.