THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 106KH - UBND

Kế hoạch số 106KH - UBND ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2020] [Hiệu lực: 17/10/2020]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Kế hoạch 100/KH-UBND

Kế hoạch số 100/KH-UBND 09/10/2020 của UBND tỉnh Tổ chức ngày Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Kế hoạch 95/KH-UBND

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Kế hoạch 90/KH-UBND

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Kế hoạch 89/KH-UBND

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Kế hoạch 88/KH-UBND

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29/7/2020 triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2020] [Hiệu lực: 29/07/2020]

Kế hoạch 87/KH-UBND

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Kế hoạch 79/KH-UBND

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND trỉn thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Tổng số: 638 VB    Trang 1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.