Maximize

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2018] [Hiệu lực: 14/03/2018]

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2018] [Hiệu lực: 14/03/2018]

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2018] [Hiệu lực: 05/03/2018]

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2018] [Hiệu lực: 05/03/2018]

Kế hoạch 16/KH-UBND

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2018] [Hiệu lực: 02/03/2018]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, tổ dân phố năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 06/KH-UB

Kế hoạch số 06/KH-UB, ngày 29 tháng 01 năm 2018, về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 07KH-UBND

Kế hoạch số 07KH-UBND, ngày 29/01/2018, của UBND tỉnh, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ttriển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 121/KH-UBND

Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch số 119/KH-UBND

Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh, về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Kế hoạch 117/KH-UBND

Kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 21/12/2017, của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2017] [Hiệu lực: 21/12/2017]

Kế hoạch 112/KH-UBND

Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Kế hoạch 113 /KH-UBND

Kế hoạch số 113 /KH-UBND, ngày/19/12/2017 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Kế hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Kế hoạch 110/KH - UBND

Kế hoạch số 110/KH - UBND, ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Kế hoạch 109/KH-UBND

Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2017] [Hiệu lực: 12/12/2017]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Tổng số: 415 VB    Trang 1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.