Maximize

Kế hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Kế hoạch 109/KH-UBND

Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2017] [Hiệu lực: 12/12/2017]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 02/12/2017, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016” đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 102/KH-UBND

Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2017] [Hiệu lực: 28/11/2017]

Kế hoạch 98/KH-UBND

kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 22/11/2017, của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2017] [Hiệu lực: 22/11/2017]

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Kế hoạch 97/KH-UBND

Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, bổ sung Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/7/2017 thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Kế hoạch 94/KH-UBND

Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/11/2017] [Hiệu lực: 08/11/2017]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2017] [Hiệu lực: 28/09/2017]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2017] [Hiệu lực: 25/09/2017]

Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2017] [Hiệu lực: 13/09/2017]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2017] [Hiệu lực: 28/08/2017]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2017] [Hiệu lực: 05/08/2017]

Tổng số: 397 VB    Trang 1/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.