Maximize

Kế hoạch 67/KH-UBND

Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ,Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếptục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quảhoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2018] [Hiệu lực: 02/07/2018]

Kế hoạch 68/KH-UBND

68/KH-UBNDThực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2018] [Hiệu lực: 02/07/2018]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2018] [Hiệu lực: 29/06/2018]

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh. triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2018] [Hiệu lực: 26/06/2018]

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018 - 2022)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Kế hoạch 61/QĐ-UBND

Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2018] [Hiệu lực: 13/06/2018]

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2018] [Hiệu lực: 01/06/2018]

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch số 54/KH- UBND, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Kế hoạch 52/KH-UBND

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Kế hoạch 53/KH-UBND

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 45/KH-UBND

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 47/KH-UBND

kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 49/KH-UBND

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện "Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 48/KH-UBND

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Tuyên Quang đến 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2018] [Hiệu lực: 07/05/2018]

Kế hoạch 40/KH-UBND

Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/05/2018] [Hiệu lực: 03/05/2018]

Tổng số: 450 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.