CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TIN HỌC, CÔNG BÁO - KSTT HÀNH CHÍNH

Thứ sáu, ngày 14-07-2023, 16:37| 5.792 lượt xem

1. Chức năng

Tham mưu chỉ đạo, điều hành, giải quyết, xử lý đối với ngành và lĩnh vực: Thông tin và truyền thông; phát thanh, truyền hình; báo chí; phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; theo dõi hoạt động của Cổng thông tin điện tử; quản lý mạng tin học của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên công báo, quản lý việc xuất bản và phát hành công báo, quản lý cấp phát, sử dụng công báo cấp cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; công tác liên quan đến hoạt động của khối đoàn thể và các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách.

2. Nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng của phòng và các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ, hệ thống mạng nội bộ và các thiết bị công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch xuất bản và phát hành Công báo tỉnh, Trang công báo điện tử; quản lý việc xuất bản, phát hành công báo và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đăng tải các nội dung theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; cập nhật, khai thác, sử dụng các dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng hồ sơ công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính trình ban hành và công khai theo quy định.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và đề xuất phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định.

- Tiếp nhận, đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Thiết lập, theo dõi và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của phòng và nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công.