MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN
1Mẫu Nghị quyết (cá biệt)
2Mẫu Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp
3Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp)
4Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy
5Mẫu Công văn
6Mẫu văn bản có tên loại
7Mẫu Công điện
8Mẫu Giấy mời
9Mẫu Giấy giới thiệu
10Mẫu Biên bản
11Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử
12Mẫu Giấy nghỉ phép
13Mẫu Phụ lục văn bản hành chính giấy
14Mẫu Phụ lục văn bản hành chính điện tử
15Mẫu Bản sao sang định dạng giấy