Tất cả văn bản
1Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024
2Công văn số 1448/UBND-THVX ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thông tư quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xác định
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024
3Công văn số 1452/UBND-TH ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1032-TB/TU ngày 29/3/2024 của Tỉnh ủy
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024
4Công văn số 1450/UBND-NC ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranhđể lại ở Việt Nam”
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024
5Công văn số 1449/UBND-THCBKS ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024
6Kế hoạch số 71/KH -UBND ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024
7Thông báo số 68/TB-UBND 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 4, Đầutư cơ sở vật chất Trường Đại học Tân Trào thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
8Công văn số 1434/UBND-ĐTXD ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việctổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
9Công văn số 1445/UBND-THVX ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
10Công văn số 1432/UBND-THCBKS ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 2122/VPCP-KSTT ngày 31/3/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
11Công văn số 1438/UBND-KT ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 13/CT-TTg ngày 06/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
12Công văn số 1419/UBND-THVX ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo số liệu, kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
13Công văn số 1417/UBND-THVX ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
14Công văn số 1440/UBND-THCBKS ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 1257/BTTTT-CĐSQG
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024
15Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 10/04/2024
Hiệu lực: 10/04/2024