Tất cả văn bản
1Công văn số 5947/UBND- THVX ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn thiện báo cáo và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 sau cuộc họp thẩm tra
Ban hành: 28/11/2023
Hiệu lực: 28/11/2023
2Công văn số 5918/UBND -THVX ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2023 của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
3Công văn số 5922/UBND -THVX ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp số liệu báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2023
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
4Công văn số 5923/UBND -THVX ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
5Quyết định số 459/QĐ- UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm việc luân phiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 28/2023/QĐ- UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 15/12/2023
7Quyết định số 1441/QĐ- UBND ngày 27/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
8Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 391-KH/TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
9Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
10Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
11Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
12Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh số lượng người làm việc giao tạm thời cấp học tiểu học và cấp học trung học có sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang năm 2023
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
13Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045
Ban hành: 27/11/2023
Hiệu lực: 27/11/2023
14Kế hoạch số 01/KH- ĐKTr ngày 26/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện một số nội dung công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 26/11/2023
Hiệu lực: 26/11/2023
15Công văn số 5889/UBND -NC ngày 25/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023
Ban hành: 25/11/2023
Hiệu lực: 25/11/2023