MỤC LỤC
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2024Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
22-05-2024Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương
16-05-2024Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024
28-03-2024Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19-03-2024Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08-03-2024Quyết định số 06/2024/UBND ngày 08/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
02-03-2024Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 02/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang